Challenges

“Invention, my friends, is 93% perspiration, 6% electricity, 4% evaporation and 2% butterscotch ripple!” Willy Wonka

Challenges

De energiesector is nog nooit zo relevant geweest als nu. De schaarste van fossiele brandstoffen en geopolitieke spanningen zorgen voor een ongekende hoge prijs die we voor energie betalen. Wie er precies verdienen aan deze spanningen is niet duidelijk doordat de internationale energiemarkt ondoorzichtig en niet transparant is. En dat terwijl steeds meer huishoudens financieel in de problemen komen. Het systeem staat in de fik! 

Dat moet en kan anders. Met 60 experts, specialisten, vrijdenkers en jongeren is er een hoopvol perspectief geschetst voor ons energiesysteem: de Wereld van B. Vijf initiële ontwerp-principes geven richting aan een gewenste toekomst voor het energiesysteem: 

  1. Alles wordt aangedreven door 100% hernieuwbare energie 
  2. Energie is toegankelijk voor iedereen 
  3. Ons energiesysteem is verbonden met de leefomgeving 
  4. De infrastructuur is niet gecentraliseerd maar gedistribueerd 
  5. En is in lokale balans 

Transform.Hackathon is erop gericht om nieuwe oplossingen, prototypes en processen te ontwikkelen die dit toekomstperspectief mogelijk maken. In 48 uur ga je als deelnemer bouwen aan deze oplossingen met de challenge owners die dit willen en kunnen mogelijk maken. De challenge owners gaan met jou en de andere deelnemers in co-creatie bouwen aan die oplossing. Samen met het team van Transform.Hackathon bieden zij experts, kennis, data en een omvangrijk netwerk aan. Na de hackathon staan zij klaar om kansrijke proposities verder te ondersteunen naar nieuwe startups, scale ups, co-creatie projecten, pilots en gezamenlijke dienstverlening. Dit noemen we het Impact.Booster Programma. Transform.Hackathon kent geen winnaars! Oplossingen die volgens de jury voldoen aan de toelatingscriteria worden opgenomen in het Impact.Booster Programma. Lees hier meer over het event en hoe je mee kunt doen.

Institutional

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Topsector Energie

“More sovereignty through regulation”

Hoe kunnen we binnen 10 jaar een netwerk van zelf balancerende netdelen (energyhubs) ontwikkelen die de nieuwe standaard is voor een weerbaarder Nederlands energiesysteem? Wat voor instituties en wetgeving hebben we daarvoor nodig? 

Stewardship

Alliander, Enexis & Stedin

Hoe kunnen we het energiesysteem continue laten streven naar lokale energiebalans, zodat de innovatieve, lokale en duurzame oplossingen die nodig zijn (zoals opwek, opslag en verbruik combineren) vrij spel krijgen? Wat hebben we nodig op gebied van energietransport, afrekening, veiligheid en betrouwbaarheid? Wat zijn de mechanismen die ervoor gaan zorgen dat iedereen aan de balans van dat nieuwe energiesysteem gaat bijdragen?

Value (Waarde)

NVDE / EnergieSamen / Essent / GroenLeven / RWE

“Increasing value through selling less

Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Er is een nieuw model nodig dat ons in staat stelt om de toegang tot hernieuwbare energie te waarderen.

Space (Ruimte)

VNG, IPO en Ministerie van Binnenlandse Zaken

“Shifting from battle to collaboration”

Hoe kunnen we de competitie om de ruimte in Nederland ombuigen tot een vruchtbare samenwerking zodat energie een natuurlijk onderdeel is van iedere opgave? 

De Wereld van B

De route van ‘de wereld van vandaag’ (A) naar ‘de wereld van morgen’ (B) kunnen we alleen vinden als we spelen volgens de regels van B. De vijf principes vormen ons raamwerk voor die wereld van B.

Ze vormen ook de pijlers voor Transform.Hackathon. De principes van De wereld van B zijn leidend voor de challenges van de hackaton. En ze vormen het fundament onder de nieuwe modellen die we tijdens de hackathon ontwikkelen.

Challenges

“Invention, my friends, is 93% perspiration, 6% electricity, 4% evaporation and 2% butterscotch ripple!” Willy Wonka

Challenges

The energy sector has never been as relevant as it is today. Due to the scarcity of fossil fuels as well as the prevalence of geopolitical tensions we are paying prices for energy that are unparalleled. Yet it is unclear who is profiting from these tensions because the international energy market is opaque. Meanwhile an increasing number of households are struggling to financially get by. The system is on fire!

This has to change. With 60 experts, specialists, free thinkers and young people, a hopeful perspective has been designed for our energy system: World B.

Five initial design principles form a direction towards a desired future for our energy system:

  1. Everything is driven by 100% renewable energy
  2. Energy is accessible to all people
  3. Our energy system is connected to its environment
  4. Infrastructure is decentralized
  5. …and locally balanced

Transform.Hackathon aims to develop the new solutions, prototypes and processes that will enable this future perspective. In 48 hours, you -as a participant- will work on these solutions together with the challenge owners. The challenge owners are eager to work in co-creation with you and other participants. Together with the Transform.Hackathon team, they can offer experts, knowledge, data and a vast network. After the Hackathon they will be ready to further support promising propositions to become new start-ups, scale ups, co-creation projects, pilots and joint services. We call this the Impact.Booster Programme.

In Transform.Hackathon there are no winners! Our jury decides which solutions meet the entry criteria and become part of the Impact.Booster Programme.

Read more about the event and how you can participate.

Institution

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy / TopsectorEnergy

“More sovereignty through regulation”

How can we develop a network of self-balancing energy hubs that will form the new standard for a resilient Dutch energy system in the upcoming 10 years? Which institutions and legislative changes are needed?

Stewardship

Enexis / Alliander / Stedin

“Balance without control”

How can our energy system continuously strive for seek energy balance, to give free rein to innovative and unleash local and sustainable solutions (such as combining generation, storage and consumption)?

Value

NVDE / EnergieSamen / Essent / GroenLeven / RWE

“Increasing value through selling less”

How will we develop new value-models in which local exchange of energy is made simple, effective and applicable – to ensure everyone is able to participate and contribute to the transition?

Space

VNG / IPO / Ministry of the Interior and Kingdom Relations

“Shifting from battle to collaboration”

How can we reroute the competition for space in the Netherlands toward a fruitful collaboration in which energy is a natural component of each task?

Can’t decide?

OPEN REGISTRATION

Want to participate in Transform.Hackathon but don’t have a specific preference for one of the four challenges? No problem!

Simply register and choose the option ‘no preference’. We will allocate you or we will discuss with you during one of the matchmaking-events in September which challenge would suits you best.