Institutional

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Topsector Energie

“Een energienetwerk van netwerken autonoom, verbonden en van iedereen, het internet van energie”

Nederland heeft één van de meest efficiënte energiesystemen ter wereld. Maar vandaag zien we steeds meer de broosheid van efficiëntie denken. Onze economie, bedrijven en burgers zijn blootgesteld aan de grillen van geopolitieke conflicten, de stressgevoeligheid van het net en internationale prijsmechanismen. Energie-onzekerheid wordt opeens zichtbaar en voelbaar. 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën stellen ons echter in staat om energie op te wekken en te gebruiken daar waar het nodig is. Zo kunnen we bouwen aan nieuwe systeemontwerpen waar vraag en aanbod lokaal worden georganiseerd en minder kwetsbaar is voor invloeden van buiten af. 

De uitdaging

De ontwikkeling van een netwerk van netwerken, allen gedeeltelijk zelfvoorzienend en onderling verbonden dwars door alle schaalniveaus heen is daarom de stip aan de horizon. Alle componenten zijn er om dit technologisch waar te maken, maar energie-infrastructuur is (nog) niet iets waar je vrij mee kan experimenteren en spelen zoals met een blokkendoos.

Het gedistribueerd energiesysteem betekent dus ook dat er koortsachtig wordt uitgekeken naar een totaal nieuw beleidsontwerp. Je zal ‘by institutional design’ autonomie moeten aanmoedigen. Die tegenstelling is nodig opdat alle actoren vrij florerende ‘energy hubs’ kunnen bouwen. Welk kader zorgt ervoor dat dit nieuwe energiemodel niet enkel haar weg vindt naar bedrijventerreinen en universiteitscampussen, maar ook naar woonwijken, stadsdistricten en Jan met de Pet een nieuwe, betrokken relatie met energie krijgt?

Wie zoeken we

Voor deze track zoeken we mensen met voeling voor systeemdenken en beleidsinnovatie. De uitdaging is niet enkel technologisch. We rollen de rode loper uit voor mensen die een nieuw energiebelastingstelsel willen ontwerpen, of onze energiewetgeving willen klaarstomen voor een gedistribueerd energiesysteem. Zowel de technologische, maar ook institutionele als gedragsmatige dimensies zijn belangrijk.

Benieuwd naar de toekomst?

  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: Dunkin' Donuts

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: team Zuurstof

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: 2Tokens

door Anna Helmus

Lees meer

Institutional

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Topsector Energie

“An energy network of autonomous networks, connected and owned by everyone, the internet of energy”

The Dutch energy system is one of the most efficient in the world. But the fragility of ‘efficiency-thinking’ is becoming increasingly visible. The economy, companies and citizens, are all being exposed to the vagaries of geopolitical conflicts, stress-susceptibility of the grid and international price mechanisms. Energy-insecurity has become visible and palpable.

The development of new technologies allows us to generate energy and use it where it is needed. In this way, we can construct new system designs, in which supply and demand are organized locally and less vulnerable to external influences.

The challenge

The development of a network of networks, all partially self-sustaining and mutually connected across scales is our big objective. All the necessary components to technologically realise this are present, however energy-infrastructure is not (yet-) something we can experiment with freely. Defined in such a way, the distributed energy system challenge implies that we are eagerly awaiting a entirely novel policy design. Autonomy will have to be stimulated institutionally ‘by design’. This departure from the status quo is necessary in order to build flourishing energyhubs. What framework will ensure that this new energy model does not solely find its way to business parks and university campuses, but also towards neighbourhoods, urban districts and the average Joe? And how will we foster a new, engaged, relation with energy?

 

Who are we looking for

For this track we are looking for people who have a knack for systematic thinking and policy innovation. Our challenge is not solely technological. We want to encourage and invite people to design a new energy taxation system, or prepare our energy legislation for a distributed energy system. The technological-, as well as the institutional and behavioural dimensions are of importance.

Are you up for the challenge?

“Let’s combine our forces and redesign the relationship of our society to energy together!”