Space

VNG, IPO en Ministerie van Binnenlandse Zaken

In Nederland wordt iedere vierkante meter benut en lijkt er te weinig ruimte beschikbaar voor de complexe opgaven waar we voor staan zoals woningbouw, datacenters, distributiecentra, OV-hubs, natuur, klimaatadaptatie. Hoe passen we alle opgaves slim in de ruimte, op welke manier kunnen we ze koppelen, stapelen, combineren, of moeten we lastige keuzes maken tussen de opgaven? In al deze opgaven speelt energie een rol, maar in de praktijk is dat niet altijd vanzelfsprekend. 

Daar komt bij: In de huidige tijdsgeest is vertrouwen tussen burgers, instellingen en overheden schaars. Hoe wij ons dichtbevolkte land inrichten en verdelen onder natuur, woongebied, landbouw en infrastructuur is daarom de olifant in de kamer. Overheden die naast of tegen elkaar werken, en oplossingen die niet gedragen zijn, maken de kloof alleen maar groter.

De uitdaging

En toch moet de puzzel gelegd worden waarbij energie intelligent verweven wordt met de leefomgeving. Bestaande oplossingen en klassieke participatieprocessen en inspraakavonden zijn daarbij niet de zaligmakende oplossing. Wat we nodig hebben is enerzijds een nieuwe gereedschapskist die ons helpt de stem van de zwijgende meerderheid haar plek te geven, die zorgt voor een logische wisselwerking tussen de verschillende schaalniveaus, van lokaal, tot regionaal en nationaal, nieuwe oplossingen onder het licht te brengen. Anderzijds hebben we nieuwe oplossingen nodig die opgaven vervlechten en als vanzelfsprekend energie-oplossingen integreren. Dit is de challenge waarbij onvoorziene prototypes en co-creatie processen centraal staan. Het wordt een samenspel van geniale geïntegreerde oplossingen met pakweg de metaverse, crowdsourcing, machine learning en digitale tweelingen.

Wie zoeken we? 

Word jij rustig in je hoofd als je opruimt? Ben je  een ‘Geospacial data-engineer’ die ook houdt van oer-Hollandse prentkaarten? Of vertoon je quasi-verslavingssymptomen bij het spelen van World building games zoals Roblox of Minecraft? Voor deze track zoeken we letterlijk wereldverbeteraars en associatieve makers. Mensen uit de zwijgende meerderheid die willen opstaan, ruimtelijke kansen zien in plaats van problemen en wél willen samenwerken. De kans is groot dat jij helemaal je ei kwijt kan bij deze track van Transform.Hackathon.

Download hier de extra uitleg over deze challenge

Benieuwd naar de toekomst?

Jop Fackeldey Transform Hackathon

  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: Dunkin' Donuts

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: team Zuurstof

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: 2Tokens

door Anna Helmus

Lees meer

Space

VNG, IPO en Ministerie van Binnenlandse Zaken

In the Netherlands every square meter is utilised and there appears to be little space for the complex challenges we are facing such as housing, digital infrastructure, logistic hubs, public transport hubs, nature, climate adaptation. How do we integrate these challenges spatially, and how should we connect, stack and combine, or make difficult choices between these challenges? Energy plays a role in each of these challenges, but taking that into account in practice is not obvious. In addition to that, trust between citizens, institutions and governments is under pressure in our zeitgeist. How do we organize and distribute our space in this densely populated country is a proverbial elephant in the room. Governments work parallel or against each other, solutions are not supported, or increase the social gaps.

The Challenge

Yet one way or another the puzzle has to be put in place in a way that intelligently weaves energy into the living environment. Existing solutions and traditional participation processes with public hearings are not suitable. What is needed is on the one hand a new toolbox that gives space to the silent majority. A toolbox that ensures a logical interaction between the different levels of scale, from local to regional and national and brings new solutions to light. On the other hand, we need new solutions that weave together societal challenges and integrate energy-solutions. This is a challenge where unexpected prototypes and co-creation processes are central. It will be an interplay between brilliantly integrated solutions using the metaverse, crowdsourcing, machine learning and digital twins.

Who are we looking for?

Does your mind calm down when you are cleaning up? Are you a geospatial data-engineer who likes classic Dutch postcards? Or are you quasi-addicted to playing World building games such as Roblox or Minecraft? For this track we are looking for changemakers and associative creatives. People from the silent majority that want to rise up, who see spatial planning opportunities instead of problems and who dó want to collaborate. If any of this sounds like you, then this track is for you.

Are you up for this challenge?

Let’s combine our forces and redesign the relationship of our society to energy together!