Stewardship

Alliander, Enexis & Stedin

De duurzame en inclusieve toekomst die we allemaal zo graag willen, vereist een transitie waarbij ons energiesysteem kantelt van gecentraliseerd naar gedistribueerd. Nu hebben netbeheerders de taak om toegang, veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie te waarborgen, maar hoe werkt dat straks? In een nabije toekomst zal de diversiteit aan spelers, innovaties, oplossingen en formules die actief zijn op het net alleen maar toenemen. Alleen een fundamenteel ander systeemontwerp dat inzet op verbinding zal onze onafhankelijkheid doen toenemen en zo onze maatschappelijke veerkracht vergroten. De bijtende ironie is dat de huidige manier van beheer van het net deze transitie juist in de weg kan staan: ‘Command en control’ moet plaats maken voor ‘sense en response’.

De uitdaging

Tijdens deze track van de hackathon bouwen we de oplossingen die nodig zijn om de transitie te versnellen. Wat hebben we nodig op gebied van energietransport, afrekening, veiligheid en betrouwbaarheid? Wat zijn de mechanismen die ervoor gaan zorgen dat iedereen aan de balans van dat nieuwe energiesysteem gaat bijdragen?

Het is door oplossingen te bouwen, dat we in de open innovatiecontext van de hackathon ook de nieuwe rol van de netbeheerder willen ontdekken.

Wie zoeken we

Voor deze track zoeken we naar tastbare oplossingen, die we maatschappelijk kunnen inbedden. We zoeken mensen die zich willen verdiepen in nieuwe organisatiemodellen voor ons energiesysteem.  Modellen die open zijn, gedistribueerd en gericht op evenwicht in plaats van volume. Daarom openen we zowel de armen voor mensen die kaas hebben gegeten van nieuwe technologieën zoals A.I., iOT, blockchain en machine learning als voor mensen die kennis, inzicht en ervaring hebben in het balanceren van een energiesysteem. Maar we zijn  net zo goed  mensen nodig die weten hoe je mensen en organisaties in beweging kan krijgen en verantwoordelijkheid laat nemen

Benieuwd naar de toekomst?

Inspiratie

  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: Dunkin' Donuts

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: team Zuurstof

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: 2Tokens

door Anna Helmus

Lees meer

Stewardship

Alliander, Enexis & Stedin

The sustainable and inclusive future we all so desperately want, requires a transition in which our energy system tilts from centralized towards distributed. Currently, grid operators are entrusted with the task to ensure access, safety, availability, reliability and affordability of energy. But how will this function in the future? Moving ahead, the diversity in actors, innovations, solutions and formulas that are active on the grid will only increase. Only a fundamentally different system design that focuses on connection will improve our independence and thus our societal resilience. The painful irony however is that the logic that currently informs our grid management could be blocking the way toward the solution it seeks: ‘command and control’ should make way for ‘sense and response’.

The Challenge

During this track of the Hackathon, we will be building the solutions that are required to speed up this transition. What do we need with regards to energy transport, reckoning, safety and reliability? What mechanisms will ensure that everyone contributes to the energy balance?

By building solutions in the open innovation context of the Hackathon, we want to uncover the future role of the grid operator.

Who are we looking for

For this track we are looking for tangible solutions which we can embed societally. We are looking for people who are willing to dive deeper into organizational models for our energy system. Models that are open, distributed and aimed at balance, as opposed to volume. Hence we want to welcome both individuals who have experience in the new technologies such as A.I., IoT, Blockchain and machine learning as well as people who possess knowledge, insight and experience in balancing energy systems. However, we equally need people who are able to mobilize people and organizations, and inspire them to take ownership.

Will you take on this challenge?

Let’s combine our forces and redesign the relationship of our society to energy together!