Event

“Ongewone samenwerkingen leiden tot ongeziene innovaties”

Hét Event

Transform.Hackathon is een evenement waar beleidsmakers, hackers, ontwerpers, kunstenaars, bouwers, pioniers en verhalenvertellers 48 uur bij elkaar komen om nieuwe modellen en concepten te bouwen voor het energiesysteem van morgen.

Het zal een creatieve speeltuin zijn om te experimenteren en samen te creëren. Een unieke plek waar we met maximaal 200 deelnemers in teams een beslissende bijdrage kunnen leveren aan het energiesysteem van morgen. Een veilige, creatieve hub, waar bestaande gedachtenpatronen worden doorbroken, nieuwe perspectieven worden aangeboden en vooral nieuwe samenwerkingen worden vormgeven.

Transform.Hackathon is erop gericht om nieuwe oplossingen, prototypes en processen te ontwikkelen die dit toekomstperspectief mogelijk maken. In 48 uur ga je als deelnemer bouwen aan deze oplossingen met de challenge owners die dit willen en kunnen mogelijk maken. De challenge owners  gaan met jou en de andere deelnemers  in co-creatie bouwen aan die oplossing. Samen met het team van Transform.Hackathon  bieden zij experts, kennis, data en een omvangrijk netwerk aan. Na de hackathon staan zij klaar om kansrijke proposities verder te ondersteunen naar nieuwe startups, scale ups, co-creatie projecten, pilots en gezamenlijke dienstverlening. Dit noemen we het Impact.Booster Programma. Transform.Hackathon kent geen winnaars! Oplossingen die volgens de jury voldoen aan de toelatingscriteria worden op genomen in het Impact.Booster Programma. 

We gaan het systeem hacken door het alternatief mogelijk te maken! Dit is geen software hackathon maar een hackathon gericht op systeeminnovatie op belangrijke uitdagingen in de energietransitie. Wij zoeken jou als deelnemer als je je herkent in één van onderstaande kenmerken:

 • Snel kan schakelen en van probleem naar idee kan komen in 48 uur;
 • Een creatieve of beeldende geest hebt, die oplossingen kan vervatten in een beeld, concept of ontwerp;
 • Systeemkennis hebt van het energiesysteem, of kennis hebt van financiële, bestuurskundige of ruimtelijke modellen;
 • Je een startup kent/bent met een propositie die hier op aansluit;
 • Ideeën in 48 uur naar een eerste digitale prototype kan verwerken  (worldbuilders, coding, modellering, GIS kaarten etc.) of fysiek (peer2peer aansturing tussen 2 objecten, maquette, tools/ instrumenten, producten etc.).

Zie ook de kopjes ‘Wie zoeken we’ op detailpagina’s van de vier challenges:

Goed om te weten: het evenement kost geen geld. We vragen alleen dat je er de 3 dagen bij bent en natuurlijk jouw creatieve input en slimme ideeën.

 

Waarom meedoen?

 • Samen ontwerpen en bouwen aan een systeem dat wél werkt met mensen die net als jij zien dat het anders kan, anders moet.
 • 48 uur exposure van jouw skills, ideeën, talenten, oplossingen aan een heel waardevol netwerk van mensen die middenin de energietransitie staan, invloed hebben, klanten hebben, wetten maken, beleid bepalen, grote investeringen doen in het energiesysteem én ook nog klaar zijn voor verandering op systeemniveau, omdat zij weten dat het huidige model niet langer meer werkt. Jullie oplossingen worden dus ontvangen in een omgeving die er ook echt iets mee kan, én wil.
 • Impact.Booster: de challenges zijn er niet voor niets. Dit zijn echte problemen waar nu echte oplossingen voor worden gezocht. Dat betekent dat jullie oplossing als deze de totstandkoming van de Wereld van B bespoedigt zeker kan rekenen op steun van challenge owners en andere betrokkenen bij de hackathon. Wij willen namelijk samen met jullie impact maken. Dat houdt niet op op 2 november, dan begint het pas!
 • De andere deelnemers: velen van ons hebben zich alleen gevoeld in onze visie, ideeën, oplossingsrichtingen voor het energiesysteem. Wij willen een grote ruimte vullen met mensen die al bezig waren met het nieuwe energiesysteem, en dat nu samen kunnen doen. Onder de deelnemers leeft een schat aan inzicht, kennis, ervaring, ideeën, die ook jullie verder kunnen helpen, en vice versa
 • Persoonlijke transformatie: Transform.Hackathon heet niet alleen zo omdat wij samen het energiesysteem transformeren, het gaat ook om persoonlijke transformatie. 48 uur lang in een dergelijke omgeving aan het werk zijn met elkaar is superintensief en de reis zal pieken en dalen kennen. Een dergelijke reis brengt veel. Misschien weet je hierna wel veel beter wat je wilt (of juist niet) bijdragen aan de wereld. Misschien weet je beter wat voor werk je wilt doen en in welke vorm.

Van model tot echte oplossing

De challenge owners gaan na Transform.Hackathon aan de slag om de modellen, concepten of prototypes daadwerkelijk op te nemen in de dagelijkse praktijk van de energietransitie. Met een deelname aan Transform.Hackathon bouw je dus daadwerkelijk aan het energiesysteem van morgen!

Challenges en teams

Als deelnemer aan Transform.Hackathon werk je in een team aan een van de vier challenges. De teams krijgen een diverse samenstelling, zodat in elk team een breed scala aan talenten, kennis en vaardigheden aanwezig is. In de aanloop naar de Hackathon hebben we workshops en matchingevents georganiseerd waar de teams werden samengesteld en teamleden elkaar alvast konden leren kennen.

Inspiratie

Tijdens de Hackathon organiseren we op een paar momenten een inspirerende break: een TED-talk, short movie of een korte theatervoorstelling. Laat je verrassen en inspireren om vooral out-of-the-box te denken en te werken. Wil je nu alvast inspiratie opdoen? Klik dan hier voor een overzicht van wat ons allemaal inspireert!

Locatie

De locatie is Fort Voordorp in Groenekan, nabij Utrecht. Wij verzorgen de vegetarische catering, zowel overdag als ’s avonds en (voor de liefhebber en dyhard hacker) ’s nachts. Er zijn breakout rooms en plekken waar je even kunt rusten. Liever niet hele nachten doorhalen? Geen probleem, ga dan ’s avonds naar huis of boek een hotel in de buurt.

Programma

Huisreglement

Jij brengt je talenten, kennis en ervaring in, wij zorgen voor de rest. Behalve de kosten voor een eventueel hotel hoef je verder geen kosten te maken om mee te kunnen doen.

Veilige haven

De enige regel is dat regels gebroken moeten worden. Aan de andere kant geloven wij in het belang van een “veilige haven”: We moedigen sterk aan dat een diversiteit van mensen en profielen het beste recept is voor baanbrekende innovaties. Om dat te realiseren is het cruciaal om samen te werken vanuit respect en empathie.

Hack het systeem

We gaan niet in gevecht met het oude systeem, we maken nieuwe systemen die het oude overbodig maakt.

Voor de samenleving

We zijn niet geïnteresseerd in het gat in de markt, maar in het gat in de samenleving: maatschappelijke meerwaarde is ons doel.

Integrale aanpak

We moedigen de deelnemers aan om voorbij de eigen industrie te kijken. De echte doorbraak-innovaties worden gevonden op het snijvlak tussen verschillende transitie-thema’s: energie, mobiliteit, inclusie, circulaire economie…

Voorbij technologie

Onze focus gaat breder dan technologie. We willen verschillende expertises rond de tafel brengen, van kunstenaars tot psychologen, schrijvers tot ontwerpers, studenten, beleidsmakers en biologen… Iedereen met een hacker-mentaliteit is welkom.

Open source

Ontwikkelde kennis tijdens de hackathon wordt open source ontsloten aan deelnemers. Oplossingen en kennis ontwikkelt in de 48u van de hackathon vormen geen IP-recht voor de organisatie en of challenge owners.

Event

“Extraordinary collaborations lead to never seen before innovations”

The Event

For 48 hours, policymakers, hackers, designers, artists, builders, pioneers and storytellers will come together and collaborate to develop new models and concepts for the energy systems of tomorrow.

Transform.hackathon will be a creative cauldron of experimentation and collective creativity. A unique place where a maximum of 200 participants split in teams, will make a crucial contribution to the creation of the energy systems of tomorrow. A safe, creative hub, breaking the moulds of thinking to provide new perspectives and most of all –  where new collaborations will be shaped.

Transform.Hackathon aims to develop new solutions, prototypes and processes to enable this future perspective. In 48 hours, you -as a participant- will work on these solutions together with the challenge owners and other participants. Together with the Transform.Hackathon team, the challenge owners offer experts, knowledge, data and a vast network. After the Hackathon they will be ready to further support promising propositions to create new start-ups, scale ups, co-creation projects, pilots schemes and joint services. We call this the Impact.Booster Programme.

In Transform.Hackathon there are no winners! Our jury decides which solutions meet the entry criteria and become part of the Impact.Booster Programme.

We will hack the system by offering a viable alternative! It should be clear by now that this is not, or not just, a software hackathon, but a hackathon aimed at systematic innovation on key challenges in the energy transition.

We are looking for you, if you identify with any of the following characteristics:

 • You can quickly switch from problem to solution in 48 hours;
 • You have a creative or visual mind, and are able to define solutions in image, concept or design;
 • You have systemic knowledge of the energy system, or knowledge of financial, administrative and/or spatial models.
 • You are or know a start-up with a proposition in line with our goals;
 • You can turn ideas into a digital prototype in 48 hours (e.g. worldbuilders, coding, modelling, GIS mapping) or physically (e.g. peer2peer governance between 2 objects, scale models, tools/instruments, products)

See also: headers “Who are we seeking?” on detailed page of the four challenges:

 

Why participate?

 • Design and construct a future proof system with like-minded people who, like you, realise that it can and must be done differently.
 • 48 hour exposure of your skills, ideas, talents and solutions to a valuable network of people deeply involved in the energy transition, who have influence, customers, make laws and policies, make big investments in energy systems and most of all: are eager to support changes on systemic level, because they know the current model is no longer viable. Your solutions will be received in an environment capable of using them – and will use them.
 • Impact.Booster: The challenges exist for good reason. These are real issues, which we need real solutions for. This implies that your solutions, if they accelerate the realization of World B, are ensured of gaining the support of Challenge owners and other parties involved at the Hackathon. We want to make an impact together with you. November 2nd is not the end but only the beginning!
 • Other participants: Many of us have felt alone in our vision, ideas and solutions for the energy system. We want to bring together a large group of individuals who have already been actively working on the energy system transition and will now be able to do so collectively! Together participants have a vast wealth of insight, knowledge, experience, ideas and more, which will also help you move forwards.
 • Personal transformation: The name Transform.Hackathon is not only based on transforming the energy system, it is also about transforming you. Working together with others for 48 hours straight is very intense and the journey will inevitably have ups and downs. Afterwards you may have a better understanding of what you want and don’t want to contribute to this world. Perhaps you will have a clearer idea of the work you want to do and the form it takes.

From model to real solution

After Transform.Hackathon, challenge owners will set to work implementing the models, concepts and prototypes into daily practice in the energy transition. In other words; by participating in Transform.Hackathon you are helping to build the energy system of tomorrow!

Challenges and teams

As participant in Transform.Hackathon you will work in a team on one of the four challenges. Teams will have a diverse composition, to ensure each team can draw upon a broad palette of talent, knowledge and skills. In preparing for the Hackathon, workshops and matching-events will be organized where teams will be formed and you can get to know each other.

In your enrolment process, you will be able to specify which of the challenges most appeals to you. Challenge owners, Jedis (experts in several fields) and coaches will advise and assist the teams.

Inspiration

On several occasions during the Hackathon we will organize inspiring breaks. This can be a TED-Talk, a short movie or a short theatre play. Be surprised and moreover inspired to think and work out-of-the-box.

Location

The location is Fort Voordorp in Groenekan, near Utrecht. We will provide you with vegetarian catering during the day, as well as the evening and (for the real diehard hacker) at night. There will be breakout rooms and space to retreat and rest. If you would rather not pull an all-nighter, that is fine. Go home in the evening, or book a hotel nearby.

House Rules

You bring your talents, knowledge and experience. We will take care of the rest. Apart from possible costs for hotels, there are no costs tied to participation.

Safe haven

Our only rule: rules have to be broken. At the same time, we believe in the importance of a “safe haven”. In our view, the diversity of people and profiles is the best recipe for ground-breaking innovation. To realize this, it is of utmost importance that we work from a basis of respect and empathy.

Hack the system

We do not engage in a battle against the old system, we want to create a new system which leaves the old one obsolete.

For society

We are not interested in finding a gap in the market, but rather a gap in our society: societal value is our goal.

Integral approach

We want to encourage participants to look further than their own industry. Ground-breaking innovations are found on the intersection of different transitional themes: energy, mobility, inclusion, circular economy etc.

Beyond technology

Our focus is broader than merely technology. We want to gather a vast variety of expertise around the table, artists, psychologists, writers, designers, policymakers, biologists… Anyone with a hacker-mindset is welcome.

Open source

Everything created during the hackathon is made available to all participants via open source. Solutions and knowledge developed in the 48 hours of the hackathon do not constitute IP rights for the organization and/or challenge owners.