Value

NVDE / EnergieSamen

Anno 2022 verbazen burgers en bedrijven zich over wereldwijd stijgende prijzen aan de pomp en op de energiefactuur. Maar begrijpen we nog wel wat er op de factuur staat er waar we voor betalen? Groen certificaten, belastingen en opslagen voor duurzame energie, het is allemaal afkomstig uit het fossiele tijdperk. Hoe zorgen we ervoor dat we energie  eenvoudig kunnen uitwisselen met wie wij als consument dat willen zonder nodeloze ingewikkelde afspraken. En wat als die energieprijs lokaal tot stand komt en ik zonder de wet te overtreden mijn energie kan leveren aan mijn auto of die van de buren? 

“Vandaag bestaat het energiesysteem uit de elektrotechnische laag, met daar bovenop en tussenin allerlei gestapelde, digitale, transsectionele en financiële tussenlagen. Dat maakt het onnodig complex, rommelig en kwetsbaar. We moeten die laag voor laag afpellen om terug tot de essentie te komen.

Lennart Lalieu, Senior Innovation Lead,  Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

De uitdaging

De kans is groot dat je diep op het systeem moet inhacken om antwoord te geven op deze vragen en het veel minder over kilowatt-uren zal gaan dan over investeren in assets ten bate van je eigen omgeving.

Er is dus een nieuw model nodig dat ons in staat stelt om de toegang tot hernieuwbare energie te waarderen. Zo’n model kan dan bepalen hoe omwonenden ook een graantje kunnen meepikken van de opbrengsten. Of duiden hoe aan waardeverdeling wordt gedaan in een gemeenschap die in hoge mate zelfvoorzienend is.

Wie zoeken we

Voor deze track gaan we op zoek naar mensen die graag een economische, maar vooral ook een post-economische bril opzetten. Mensen die zich laten inspireren door nieuwe waardekaders (doughnut-economie, purpose economy etc. ) waar niet alles enkel en alleen financieel hoeft afgerekend te worden. We nodigen je uit aan de tekentafel om samen een nieuw, toekomstbestendig model te bouwen dat laat zien hoe de koek in die nieuwe energie-economie verdeeld kan worden.

Benieuwd naar de toekomst?

Inspiratie

  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: Dunkin' Donuts

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: team Zuurstof

door Anna Helmus

Lees meer
  • Inspiratie
  • Nieuws

In de spotlight: 2Tokens

door Anna Helmus

Lees meer

Value

NVDE / EnergieSamen

Anno 2022, citizens and companies are bewildered at the worldwide soaring gas and energy prices. But are we still aware of what we are paying for? Green certificates, taxes and storage of renewable energy are all rooted in the ‘fossil age’. How can we as consumers exchange energy with whom we want without unnecessarily complicated arrangements. And what if that energy price is created locally and I can, without breaking the law, supply energy to my car or that of my neighbour?

“Today the energy system consists of an electrotechnical layer, on top of which and in between lie several piled, digital, trans-sectional and financial interlayers. This make it unnecessarily complex, cluttered and fragile. We have to peel off those layers to return to the essence.”

Lennart Lalieu, Senior Innovation Lead,  Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

The challenge

In order to answer these questions you might have to hack deep into the system. It has less to do with the technicalities of kilowatt-hours and more about investing in assets that benefit your own environment. There is a new model needed that enables us to value the access to energy. Such a model can determine how local residents can benefit from the proceeds. Or explain how value distribution takes place in a community that is highly self-sufficient.

Who are we looking for?

In this track we are looking for people who like to take a post-economic perspective. People who are inspired by new value-frameworks (doughnut economy, purpose economy, etc.) which move beyond a purely financial accounting. We are inviting you to the drawing board to design a new, futureproof, model that shows how we divide the pie in the new energy-economy.

Are you up for the challenge?

Let’s combine our forces and redesign the relationship of our society to energy together!”